fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Regulamin konkursu
Warszawska Jesień Fotograficzna 2008 - IV edycja

Regulamin konkursu Warszawska Jesień Fotograficzna 2008
"Warszawa - magia wielkiego miasta"

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja "HEREDITAS" zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ma charakter otwarty - mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zainteresowane pełnoletnie, natomiast na udział w konkursie osoby niepełnoletniej musi wyrazić pisemną zgodę rodzic, bądź prawny opiekun.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Zdjęcia konkursowe powinny być dostarczone Organizatorowi zarówno w formie odbitek (w formacie nie mniejszym niż 10 x 15 cm i nie większym niż 30 x 40 cm), jak i w wersji cyfrowej 1:1 (zdjęcie nie zmniejszane), o rozdzielczości 250-300 dpi, w formacie tiff. W praktyce oznacza to, że zdjęcia powinny być wykonane przy nastawieniu najwyższych dostępnych parametrów rozdzielczości w aparacie. Zdjęcia w innej formie nie będą rozpatrywane.
 5. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być wykonane w technice czarno-białej i kolorowej. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.
 6. Do odbitek należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz konkursowy.
 7. Zdjęcia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w dn. 01.09 - 15.10. 2008 roku na adres Biura Organizacyjnego Fundacji "HEREDITAS" przy ul. Jaworzyńskiej 8 lok 2 w Warszawie.
 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 9. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, których Zgłaszający jest autorem i do których posiada nieograniczone prawa autorskie
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora zdjęć na następujących polach eksploatacji: publikacja drukiem i za pośrednictwem Internetu, wystawy pokonkursowe, działania promocyjne, publikacje prasowe związane z konkursem bądź też z działalnością Organizatora.
 11. Przekazanie zdjęć na konkurs oznacza jednocześnie zapewnienie przez autora zdjęcia, że nie narusza ono praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych.
 12. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy publikowanych zdjęciach oraz na wykorzystanie i przetwarzanie ich przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Rozstrzygniecie konkursu i wyłonienie autorów najciekawszych zdjęć oraz przyznanie nagród i wyróżnień przez Jury Konkursowe nastąpi do dnia 25.10.2008 r. Przewidujemy trzy nagrody główne w postaci sprzętu fotograficznego oraz wyróżnienia w postaci kursów fotograficznych i niespodzianek rzeczowych.
 15. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej 21 listopada 2008. Miejsce zorganizowania wystawy zostanie podane na naszej stronie www.fundacja-hereditas.pl